Terms of Service SportsLink

Welkom op onze Sport Influencer Marketplace-website (de "Site"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (de "Voorwaarden"):

SportsLink B.V.

KVK: 81748884

 1. Overzicht

Onze Site is een online platform dat sport-influencers verbindt met merken en bedrijven. Onze Site biedt een dienst voor de uitwisseling van goederen en diensten tussen influencers en merken. Wij bezitten of controleren de producten of diensten die op onze Site worden vermeld niet.

 1. Geschiktheid

U moet minimaal 18 jaar oud zijn en in staat zijn om bindende contracten aan te gaan om onze Site te gebruiken. Als u onze Site namens een bedrijf, organisatie of andere juridische entiteit gebruikt, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om die entiteit aan deze Voorwaarden te binden.

 1. Accountregistratie

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde functies van onze Site, moet u zich registreren voor een account. U moet accurate en volledige informatie verstrekken bij het registreren voor een account en uw accountinformatie up-to-date houden. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountinloggegevens en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

 1. Profielen van Influencers en Merken

Influencers en merken moeten een profiel aanmaken om gebruik te maken van de diensten die onze Site biedt. Deze profielen moeten waarheidsgetrouw en accuraat zijn. Influencers moeten kunnen aantonen dat ze de vereiste ervaring, vaardigheden en kennis hebben om de diensten die op de Site worden vermeld, uit te voeren.

 1. Servicekosten

Onze Site brengt kosten in rekening voor haar diensten, die een percentage kunnen zijn van het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor een bepaalde dienst of een vast bedrag. De servicekosten worden weergegeven op onze Site en kunnen worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen in de servicekosten worden van tevoren aan u gecommuniceerd.

 1. Betalingen

Alle betalingen voor diensten die via onze Site worden geleverd, moeten worden gedaan via het betalingssysteem van de Site. Betalingen die buiten het betalingssysteem van de Site worden gedaan, zijn niet toegestaan en vormen een schending van deze Voorwaarden. De Site zal betalingen verwerken en kan betalingen inhouden als er een geschil is tussen de influencer en het merk. Als u het verdiende geld als atleet wilt uitbetalen via campagnes, moet u zich registreren bij de Kamer van Koophandel. Helaas kunnen we geen uitbetalingen doen aan natuurlijke personen zonder de juiste registratie. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl).

 1. Exclusiviteit

Wanneer er een samenwerking tussen een merk en een atleet tot stand komt via onze Site, of wanneer het eerste contact tussen het merk en een atleet tot stand komt door gebruik te maken van onze Site, zijn beide partijen verplicht om onze Site of ons bedrijf, SportsLink, te gebruiken voor toekomstige samenwerkingen, tenzij beide partijen anders overeenkomen. Elke schending van deze exclusiviteitsclausule door het merk zal resulteren in een boete van 5000 euro die aan ons bedrijf, SportsLink, moet worden betaald. De boete is bedoeld om ons bedrijf te compenseren voor het verlies van zaken als gevolg van de schending.

 1. Intellectueel Eigendom

Alle inhoud op onze Site, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, audioclips en videoclips, is eigendom van ons of onze licentiegevers en is beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten. U mag geen enkel deel van de inhoud op onze Site kopiëren, reproduceren, verspreiden of afgeleide werken maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 1. Beëindiging

Wij kunnen uw account en uw toegang tot onze Site op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen, zonder kennisgeving. U kunt ook op elk moment uw account beëindigen door contact met ons op te nemen. Na beëindiging blijven alle bepalingen van deze Voorwaarden die naar hun aard van kracht moeten blijven, inclusief eigendomsbepalingen, garantie-uitsluitingen, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen, van kracht.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Onze Site is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van onze Site, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, bestraffende en gevolgschade.

 1. Vrijwaring

U stemt ermee in om onze Site, haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en licentiegevers te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van onze Site, uw schending van deze Voorwaarden of uw schending van de rechten van een ander.

 1. Wijziging van de Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen door de gewijzigde Voorwaarden op onze Site te plaatsen. Uw voortgezet gebruik van onze Site na dergelijke wijzigingen houdt in dat u de nieuwe Voorwaarden accepteert.

 1. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de rechtsgebied waarin ons bedrijf zich bevindt, zonder inachtneming van conflicten van wettelijke bepalingen. Elke juridische actie dieover deze Voorwaarden ontstaat, wordt gebracht voor de rechtbanken van het rechtsgebied waarin ons bedrijf zich bevindt, en u stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie en bevoegdheid van dergelijke rechtbanken.

 1. Gehele Overeenkomst

Deze Voorwaarden, samen met eventuele aanvullende voorwaarden waarmee u instemt bij het gebruik van bepaalde onderdelen van onze Site, vormen de volledige overeenkomst tussen u en onze Site met betrekking tot het gebruik van onze Site.

 1. Afstand en Scheidbaarheid

Het niet uitoefenen of afdwingen van een recht of bepaling van deze Voorwaarden door ons vormt geen afstand van een dergelijk recht of bepaling. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank met bevoegdheid ongeldig wordt bevonden, komen de partijen desalniettemin overeen dat de rechtbank moet proberen uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals weerspiegeld in de bepaling, en blijven de andere bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht.

 1. Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@sports.link.